• Vali North Pradeshiya Sabha
  • Base Hospital - Tellipalai
  • Cancer Hospital Tellipalai
  • K.K.S Railway Station
Scroll To Top