b dumy

Samurdhi Officers – Mallakam

General Number +94 0212242020
Mr. Kulanthaivel Sasikaran - Samurdhi Manager
GN DivisionGN Division No Name of Samurdhi OfficerTelephone Number
Zonal Assistant   Mallakam zonal Mr. Kathiravelu Saththiyatharan +94 772840366
Mallakam South  (J/212) 212  Mr. Arumugam Mayuran +94 771235138
Mallakam Centre  (J/213)  213 Mr. Somasundaram Thayaparan +94 774046591
Mallakam North  (J/214) 229 Mr. Thavarasa Ranjithkumar +94 778725451
Alaveddy East  (J/217) 217 Mr. Murugesu Sivakanthan +94 776509626
Kaneswaram (J/218)  218 Mrs. Roshan Niroshini +94 771973495
Alaveddy South  (J/219) 219 Miss. Tharsiga Theivendram +94 770425643
Tellipalai East  (J/227) 227 Mr. Somasundaram Saravanan +94 779976398
Tellipalai  (J/228) 228 Mrs. Navaneethan Mary Jegatha +94 767814140
Thurkkapuram (J/229)  229 Mr. Thavarasa Ranjithkumar +94 778725451
Kadduvan  (J/238) 238 Miss. Paranika Srikaran +94 759496859
Kadduvan West  (J/239) 239 Miss. Kavitha Maheswaran +94 771298876
Kurumpasiddy  (J/242) 242 Miss. Tharani Thillainathan +94 771354226
Kurumpasiddy East  (J/243) g dumy Mrs. Vettivel Vanitha +094 77000000
Vasavilan East  (J/244) 244 Miss. Indrakanthy Sukitharan +94 776423717
Vasavilan West  (J/245) 245 Mr. Sinnathampi Raveenthiran +94 778271379
b dumy

Samurdhi Officers  – Tellipalai

General Number +94 212059736
Mr. Thevarasa Vickneswaran - Samurdhi Manager
GN DivisionGN Division Name of Samurdhi OfficerTelephone Number
Zonal Assistant   Telli Zonal 240246 Mr. Sellathurai Eswaran  
Thanthai selvapuram (J/230) 230 Mrs. Jeyarooby Manoranjan +94 770349601
Maviddapuram (J/231) 231 Mr. Selvarasa Srikaran +94 770712417
Maviddapuram South Kankesanthurai West (J/232) (J/233 - Acting) 232233 Mr. Sinnathampi Thayaparan +94 779116417

Palai Veemankamam South

Palai Veemankamam North

(J/237)

(J/236)

237 Miss. Kenisda Jeyarasa +94 775819707
Varuththalaivilan (J/241) 241 Mrs. Balaruby Satheeskumar +94 778690184

Thenmailai

Myliddy North

(J/240) (Acting)

(J/246) (Acting)

236252 2  Mr. Jeevan Antony Rajeevan +94 7
 Myliddithurai North  (J/251) 243  Mr. Mahalingam Vethanayakam  

Palaly North

Palaly South

(J/254)

(J/252)

254 Mr. Mahalingam Mangalathas +94 779352730
g dumy

Samurdhi Officers – Alaveddy

General Number +94 0212059234
Mrs. Chandrakala Gobalakirushnan - Samurdhi Officer
GN DivisionGN Division No Name of Samurdhi OfficerTelephone Number
Zonal Assistant    alaveddy zonal Mr. Kanthan Thankavadivel +94 774112405
Alaveddy North (J/215)  215 Mr. Kaliyukawarathan Sabesh +94 777906368
Alaveddy Centre (J/216)  216 Mrs. Mangaleswaary Sivabalan +94 777973349
Alaveddy West (J/220)  220 Mr. Saravanabavan Kopikkanna +94 779598917
Ilavalai North (J/221)  221 Mr. Kanthasamy Sujeendran +94 773365621
Ilavalai Northwest (J/222) 222 Mrs. Pratheepa Mathanaruban +94 773642024
Viththakapuram (J/223) 223 Mrs. Rajakulenthini Kulatheepan +94 773427189
Pannalai (J/224) 224 Mrs. Pruntha Kathirchelvan +94 770744423
Mavaikaladdy (J/225) 225 Mr. Sinnarasa Jeyaraj +94 774419528
Nakuleswaram (J/226) 226 Mr. Subramaniyam Suthakaran +94 779592920

Kankesanthurai Centre

Thaiyiddy East

(J/234)

(J/247) (Acting)

234247 Mr. Sunthararajan Sutharsan +94 773111502

Kankesanthurai South

Thaiyiddy North

Thaiyiddy South

(J/235)

(J/249) (Acting)

(J/250) (Acting)

235249250 Mr. Theematheyu Rajeev +94 771662235
Scroll To Top