අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

13
මැයි2021

Covid-19 Dashboard

Source: Health Promotion Bureau

22
පෙබ2021

விளையாட்டு விழா 2020

தெல்லிப்பளை பிரதேச செயலகத்தின் 2020ம் ஆண்டிற்கான தெல்லிப்பளை பிரதேச...

29
ජන2021

பிரதேச அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பு குழுக்கூட்டம்

யாழ் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட பிரதேசங்களுக்கான அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம்  பிரதேசவாரியாக...

06
ජන2021
மீளக் குடியமர அனுமதிக்கப்படாத பிரதேச மக்களுக்கானது

மீளக் குடியமர அனுமதிக்கப்படாத பிரதேச மக்களுக்கானது

தெல்லிப்பளை பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட மீளக் குடியமர அனுமதிக்கப்படாத...

06
ජන2021
2021ஆம் ஆண்டுக்கான கடமைகளை ஆரம்பித்தல்

2021ஆம் ஆண்டுக்கான கடமைகளை ஆரம்பித்தல்

 தெல்லிப்பளை பிரதேச செயலக 2021ஆம் ஆண்டுக்கான கடமைகளை ஆரம்பிக்கும்...

14
දෙසැ2020
கொரோணா பாதுகாப்பு தொடர்பான அறிவித்தல்

கொரோணா பாதுகாப்பு தொடர்பான அறிவித்தல்

தெல்லிப்பளை பிரதேச வாழ் மக்களே தற்போது எமது தெல்லிப்பளை...

11
දෙසැ2020

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புக்கான சந்தர்ப்பங்கள்

மேலதிக தகவல்களுக்கு http://www.slbfe.lk/ என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடலாம். விண்ணப்பத்திற்கு தங்கள் பிரதேச...

22
නොවැ2020
விசேட வானிலை முன்னறிவுப்பு

விசேட வானிலை முன்னறிவுப்பு

தெற்கு வங்காள விரிகுடா கடற்பரப்புகளின் மையப் பகுதிகளில் ஒரு...

10
පෙබ2020
72nd Independence Day Celebration

72nd Independence Day Celebration

72nd Independence Day celebration under the theme...

17
ජන2020
தைப்பொங்கல் நிகழ்வு 2020

தைப்பொங்கல் நிகழ்வு 2020

சூரியனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நாளான தைத்திருநாள் கொண்டாட்டமானது தெல்லிப்பளை...

13
ජන2020
விளையாட்டு விழா - 2020 பகுதி - 2

விளையாட்டு விழா - 2020 பகுதி - 2

தெல்லிப்பளை பிரதேச செயலகத்தின் 2020ம் ஆண்டிற்கான தெல்லிப்பளை பிரதேச...

08
ජන2020
 விளையாட்டு விழா - 2020

விளையாட்டு விழா - 2020

தெல்லிப்பளை பிரதேச செயலகத்தின் 2020ம் ஆண்டிற்கான தெல்லிப்பளை பிரதேச...

02
ජන2020
மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கல்

மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கல்

தெல்லிப்பளை பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட தெரிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்களின் கல்வி...

02
ජන2020
Commencement of 2020

Commencement of 2020

2020 ம் ஆண்டிற்கான கடமை ஆரம்பிக்கும் நிகழ்வானது காலை...

20
දෙසැ2019
Oli vizha 2019

Oli vizha 2019

The Oli Vizha for the year 2019...

11
නොවැ2019
ஆன்மீக கருத்தரங்கு

ஆன்மீக கருத்தரங்கு

உத்தியோகத்தர்களுக்கு மனதில் தன்னம்பிக்கையினை ஏற்படுத்துவதற்காகவும் வேலைச்சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில்...

Scroll To Top