අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

01
නොවැ2021
SLBFE Scholarship Application 2021

SLBFE Scholarship Application 2021

Scholarship application for children of parents who...

17
සැප්2021
Vaccine Schedule for the age group of 20 to 30

Vaccine Schedule for the age group of 20 to 30

Covid 19 vaccination centers to the age...

17
සැප්2021
Vaccine Schedule for sutdents in the age group of 18 and above 18

Vaccine Schedule for sutdents in the age group of 18 and above 18

Covid 19 vaccination centers for the age...

26
අගෝ2021
Notice to Land Owners for Acquisition of Land at Palaly Airport

Notice to Land Owners for Acquisition of Land at Palaly Airport

The details of the land owners involved...

07
අගෝ2021
Campaign Plan for Vaccination against Covid19 - Sinopham 2nd Dose

Campaign Plan for Vaccination against Covid19 - Sinopham 2nd Dose

Second round of vaccines will be adminiatered...

04
අගෝ2021
Vaccine Schedule for General Public Aged Above 60 Years - Pfizer Booster Dose

Vaccine Schedule for General Public Aged Above 60 Years - Pfizer Booster Dose

Third round of vaccines (Pfizer Booster Dose)...

04
ජූලි2021
Vaccine Schedule for General Public Aged Above 60 Years

Vaccine Schedule for General Public Aged Above 60 Years

Covid 19 vaccination centers to the general...

Scroll To Top